Rzymkowska Grażyna

Grażyna Rzymkowska – urodzona w 1934 r. w Kutnie. Absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Kutnie i Wydziału Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W 1961 r. objęła stanowisko kierownika, potem dyrektora, Muzeum-Zamek w Oporowie i nieprzerwanie sprawowała tę funkcję przez 45 lat do 2006 r. Wypromowała zamek oporowski na jedno z najważniejszych centrów życia kulturalnego w Polsce centralnej. Jest autorką zamkowej ekspozycji stałej – prezentującej wnętrza ziemiańskie od XV do XIX w., przyczyniła się do restauracji otaczającego go parku.

Od kilkudziesięciu lat jest animatorem kultury w Kutnie, doprowadziła do powstania Muzeum Bitwy nad Bzurą (1969 r.), a także powołania Muzeum Regionalnego w Kutnie (1981 r.), pełniąc przez 5 lat społecznie obowiązki dyrektora. Przez wiele lat podejmowała różnorodne działania na rzecz ratowania, ochrony i promowania zabytkowej architektury Kutna. Współzałożycielka Kutnowskiej Komisji Opieki nad Zabytkami (1972 r.). Przez wiele lat prowadziła badania nad dziejami i zabytkami Kutna i Oporowa. Zorganizowała wielu sesji naukowych i popularno-naukowych w Kutnie i Oporowie, poświęconych tej problematyce.

Posiada znaczący dorobek publicystyczny. Jest autorką wielu artykułów i publikacji zwartych, w tym: pierwszych informatorów o Muzeum Bitwy nad Bzurą (1971 r.) i historii i zabytkach Kutna (1972 r., współautorką publikacji: Kutno. Dzieje i zabytki, Kutno 1979 r.), była współautorką monografii Kutna (1984 r.). Przez kilkadziesiąt lat badała i popularyzowała dzieje i zabytki Oporowa. Jest autorką kilku folderów o Muzeum-Zamek w Oporowie, monografii Zamek w Oporowie, Oporów 1998, Zamek i klasztor Ojców Paulinów w Oporowie, Oporów 2003. Inicjatorka wielu przedsięwzięć kulturalnych w gminie Oporów, autorka scenariuszy wielu wystaw czasowych, organizatorka koncertów muzyki poważnej, plenerów dla twórców amatorów.

Za swoją pracę zawodową i działalność społeczną została uhonorowana wieloma odznaczeniami państwowymi i resortowymi oraz wyróżnieniami i nagrodami.

Należy go grona współorganizatorów TPZK. Później czynnie zaangażowana w działalność Towarzystwa i członek jego zarządu w latach 1982-1989. Członek pierwszego Komitetu Redakcyjnego rocznika „Kutnowskie Zeszyty Regionalne” i autorka kilku zamieszczonych w nich artykułów. Jest Honorowym Członkiem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej od 1997 roku.
Za pracę zawodową i społeczną została uhonorowana Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski (1998 r.), Złotą Odznaką za Opiekę nad Zabytkami (1976 r.), Medalem za Wybitne Zasługi w Krzewieniu Idei Krajoznawstwa PTTK (1980 r.), Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej (1984 r.), Medalem im. Aleksandra Patkowskiego, za wybitne zasługi dla popularyzacji idei regionalizmu (2002 r.)1.

  1.  Wykorzystano fragment artykułu Urszuli Kowalskiej (Muzeum-Zamek w Oporowie) pt. „Jubileusz 40-lecia kierowania Muzeum Zamek w Oporowie przez Grażynę Kin-Rzymkowską” zamieszczonego w Kutnowskich Zeszytach Regionalnych