Danelski Bogdan

danielskiBogdan Danelski urodził się 27 kwietnia 1955 roku w Kutnie. Po ukończeniu Technikum Mechanicznego (1975), studiował w latach 1976 – 1982 na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 1992 ukończył podyplomowe Studium Biznesu i Marketingu na Wydziale Ekonomiczno – Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. W grudniu 1983 rozpoczął pracę w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Kutnie, na stanowisku bibliotekarza w Dziale Informacyjno – Bibliograficznym. Od lipca 1990 do listopada 2013 pełnił funkcję jej dyrektora.
Był współzałożycielem Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Kultury (1989) i jej pierwszym przewodniczącym, radnym pierwszej kadencji Rady Powiatu Kutnowskiego (1998 – 2002), wieloletnim prezesem Społecznej Fundacji Miasta Kutna, która w Bibliotece miała swą siedzibę, członkiem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej i redaktorem Kutnowskich Zeszytów Regionalnych. Należał do Miejskiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.
Za zasługi w upowszechnianiu i ochronie kultury został uhonorowany przez Ministra Kultury i Sztuki Odznaką Zasłużony Działacz Kultury (1998) i Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, przyznanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2006). Za działalność na rzecz Związku Sybiraków Zarząd Główny wyróżnił Go Odznaką Honorową Sybiraka (2008).
W ciągu dwudziestu trzech lat zarządzania Biblioteką, znacznie rozwinął formy jej działalności, podejmując wyzwania zmierzające do stworzenia z niej placówki innowacyjnej, odpowiadającej wymogom współczesnego świata. Na przełomie XX i XXI wieku MBP, jako jedna z pierwszych bibliotek publicznych w Polsce, rozpoczęła proces kompleksowej automatyzacji, polegającej na wdrażaniu zintegrowanych komputerowych systemów bibliotecznych oraz nowoczesnych technologii w dostępie do informacji.
Kładł nacisk na inicjatywy służące szeroko pojętej edukacji regionalnej, wywierając decydujący wpływ na dynamiczny rozwój Działu Zbiorów Regionalnych, powstanie Bibliografii Powiatu Kutnowskiego, a nade wszystko na kontynuację polsko – żydowskiej tradycji Kutna. Był współtwórcą Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Szaloma Asza oraz głównym organizatorem Festiwalu im. Szaloma Asza, który jest obecnie imprezą strategiczną miasta Kutna, cieszącą się estymą środowisk żydowskich całego świata.
Wrodzona wrażliwość i życzliwość w relacjach z ludźmi, znosząca podziały na „my” i „wy” oraz empatia, jaką okazywał osobom zagubionym i potrzebującym pomocy, przysporzyły mu wielu przyjaciół, sympatyzujących także, poprzez Jego osobę, z Biblioteką.
Dzięki Niemu MBP stała się „domem otwartym” dla organizacji pozarządowych, środowisk kombatanckich i grup nieformalnych – bibliofilów (Klub Przyjaciół Książki i Biblioteki), melomanów, pasjonatów historii regionalnej, a także dla ludzi chorych i pokrzywdzonych przez los.
Cenił ludzi obdarzonych pasją i indywidualistów, motywując ich do samorozwoju i ujawniania swych „pojedynczych światów”, dzielenia się nimi ze społeczeństwem. Tworzył więzi, których niespodziewane przerwanie jest dla wielu kutnian bolesną stratą.
Zmarł 26 listopada 2013 roku, przegrywając walkę z chorobą nowotworową.

Opr. Grażyna Baranowska